22. Müze Çalışmaları Kurtarma Kazıları Sempozyumu

Müze

Hatay İli Antakya Merkez İlçesi sınırları içinde yer alan Hellenistik ve Roma Çağının en güçlü kenti Antiokheia ad Orontem yani Asi kıyısındaki Antakya/Asi’deki Antakya Hellenistik Dönemde kurulmuştur. İskân süreci günümüze kadar gelmiştir. Antakya, kuzeyindeki Amik Ovası’na akan Asi Nehri, Afrin Çayı ve Karasu Çayı gibi doğal geçitlerle Kuzey Suriye ve Orta Doğu coğrafyasını Anadolu ve Akdeniz’ e bağlarken beraberinde kültürel etkileşiminde kesişme noktası konumuna gelmiştir. Antiokheia, İskender’in generallerinden olan Selevkos Nikator tarafından MÖ 300 yılında kurulmuştur.

Kent, Habib-i Neccar Dağı’nın (antik kayıtlardaki adıyla Silpios, 6. yüzyıldan itibaren Silpios ve Staurin) kuzeybatı-batı yamaçları ile Asi Nehri (Arantu, Orontes, Aksios) arasında uzanan kayalık yamaç ve ova düzlüğü üzerinde Mimar Xenarius tarafından yapılan ızgara plana göre kurulmuştur. Antakya Roma Döneminde (M.Ö. I. yy. – M.S. VI. yy.) Roma İmparatorluğu’nun doğu eyaletlerinin merkezi olmuştur. Kentin kurulduğu Hellenistik Dönemden yaklaşık 1000 yıl boyunca doğunun önemli merkezlerinden biri olurken Geç Antik Çağda Roma, Alexandria (İskenderiye) ile birlikte dünyanın üç büyük kentinden birisi olarak ün kazanmıştır.

Kent M.S. 638 yılında İslami dönemin etkisine girmişse de Doğu Roma İmparatorluğu kente ilgisini kesmemiştir. Daha sonra Emevi (661-750), Abbasi (750-944), Tolunoğulları, İhşid ve Hamdaniler (9 yy.) Bizans (969-1084), Selçuklu (1084-1098), Haçlı Prensliği (1098-1268), Memlük (1268-1516), Osmanlı (1516-1832; 1840-1918), Mısır Valisi İbrahim Paşa (1832-1840), İşgal Dönemi (1918-1921), Fransız Mandası (1921-1937) dönemlerini yaşamış; Hatay Devleti (1937-1939) kurulmuş ardından 1939’ da Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmıştır.

‘Neşeli Ol Hayatını Yaşa’ Mozaiği (Tüm Detaylar)

KAZI ÇALIŞMALARI

Kazı alanı Hatay İli, Antakya İlçesi, 4. Mıntıka, İplik Pazarı Mahallesi’nde yer almaktadır. Başka bir deyişle eski Antakya diye bilinen Habib-i Neccar Dağı eteklerinde, yeni Antakya ve eski Antakya’yı birbirinden ayıran Asi Nehri’nin güneyinde bulunmaktadır. İplik Pazarı, Antakya Belediyesi’nce yapımı planlanan Habib-i Neccar Dağı’ndan Antakya kent merkezine kadar uzanan teleferik hattı projesi kapsamında alt istasyonda bulunan ayağının temel açma sırasında açığa çıkan bir su sarnıcının ortaya çıkması sonucunda Hatay Arkeoloji Müzesi tarafından sondaj çalışması yapılmıştır.

Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile iki sezonluk süren kazı çalışmalarında ilk sezon kazı çalışmaları 22.08.2012 tarihinde başlamış olup 15.12.2012 tarihinde sona ermiştir. İkinci sezon çalışmaları 27. 02. 2013 tarihinde başlamış olup 30. 04. 2013 tarihinde sona ermiştir. Kazı çalışmaları Antakya Müzesi Müdürlüğü’nden Arkeolog Demet Kara’nın katılımıyla, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Pamir’in bilimsel danışmanlığında yürütülmüştür.

Antakya Belediye Başkanlığı’nın finansı ile Arkeolog Yalçın Çelik, Levent Çelik, Emin Ateş, Cansu Topal, Pelin Kayaş, Umut Durak, Kamuran Öncü, veri tabanı hazırlama Özcan Kutlu, İlker Kutlu’dan oluşan ekiple ve 49 işçiyle kurtarma kazısı çalışmaları yürütülmüştür. Kazı alanı Antakya 4. Mıntıka 1673, 1674, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1733, 1477 1479 2253, 2254, 2445, 2446 parsellerinden oluşmaktadır. Kazı çalışmaları 1477, 1479, 1724, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1734, 2445, No.lu parsellerde ve B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3, D4 açmalarında çalışmalar yapılmıştır.

‘Neşeli Ol Hayatını Yaşa’ Mozaiği (Tüm Detaylar)

B1 AÇMASI(Parsel No.1734)

Kazı çalışmaları 1-4/G-J plankarelerinde 93.56-90.71 m. kotları arasında gerçekleştirildi. B2 açmasında 9-10/H-I plankaresinde kuzeygüney yönünde uzanan üstü ve tabanı tuğla kaplı kanal yapısının devamına ulaşabilmek için çalışmalara bu yönde devam edildi. Yapılan kazıda kanalın devam ettiği görüldü. Çalışmalar sonucunda başka herhangi bir mimariye rastlanılmamıştır (Resim: 1).

‘Neşeli Ol Hayatını Yaşa’ Mozaiği (Tüm Detaylar)

B2 AÇMASI (Parsel No.1729-1730)

Kazı çalışmaları 2-5/G-J plankarelerinde 2012 kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan “Mekan 2” olarak adlandırılan alanda, 91.60-90.36 m. kotları arasında devam edilmiştir. Çalışmaların amacı 1-4/I plankaresinde yer alan kanal ile 2/j plankaresinde 90.31 m. kotunda 140×140 cm. ebatlarındaki kare şeklindeki iç tarafı kırmızı boyalı sıvalı havuz olduğu düşünülen mimari yapıyla belirtilen plan karelerde kanalın ilişkisini tespite yönelik seviye inme çalışması yapılmıştır. Çalışmalar sırasında kanal yapısının geç dönem, havuzun ise daha erken bir evreye ait olduğu tespit edilmiştir.

Bu küçük kare havuzun batı duvarın hemen yanında mozaik tesseralarına rastlanmıştır. Çalışmanın ilerlemesiyle mozaiğe rastlanmış ve 1-4/I plankaresindeki tahrip olmuş kanal kalıntısı altına uzanan mozaiğin devamını açabilmek için, belgelenerek kaldırılmış ve mozaiğe ulaşılmıştır (Resim: 4-6). Mozaik 2-6/F-J plankaresinde 90.36 m. kotunda yer almaktadır. Uzunluğu 4.20 cm., genişliği ise 2.50 cm. dir. Mozaiği çevreleyen duvarın yüksekliği 20cm., genişliği ise 30 cm. dir. Mozaiğin güneybatı tarafı tahribatlı olarak açığa çıkmıştır. Siyah tessaralar ile dikdörtgen bir çerçeve onun içerinde ise sarı siyah tesseralarla yapılmış sarmal bordür kullanılmıştır. Mozaikte frizlerle birbirinden ayrılmış öyküleyici 3 sahne anlatılmıştır.

Güneyden kuzeye doğru 1. sahnede vücudunun alt tarafı tahrip olmuş, sağ elini başına koymuş zenci insan figürü yer almaktadır. 2. sahnede ise iki figür yer almaktadır. Son sahnede ise iskelet figürün yer almaktadır. Büyük olasılıkla mozaik MS. 4-5.yy.a tarihlenmektedir. Mozaikler belgelenerek koruma altına alınmak suretiyle jeotekstil ve üzeri ince kum ile kapatılmıştır. Tasvir açısından benzer mozaiklerin (Resim: 7-8) İtalya’ da Napoli Müzesi ve Roma Müzesinde görülmektedir.

Ancak tasvir açısından bu alanda çıkan mozaik ülkemizde ünik tek mozaik olması açısından önemlidir. Yapılan çalışmalarda doğu-batı uzantılı 4-/B-D plankaresinde 2.70 cm. uzunluğunda yer alan duvarın üst sırası 23x30cm. ebatlarında tuğla ile kaplı olduğu gözlemlenmiştir. 2012 kazı çalışmalarında 4/E plankeresinde 91.39 m. kotunda açığa çıkarılmış duvarla mimari bir bütünlük oluşturmaktadır. Ayrıca aynı aksta 7/G plankaresinde 91.19m. kotunda bulunan duvarla benzerlik göstermektedir. Muhtemelen bu alanda mimari bir bütünlük söz konusudur. Fakat 5-6/E-F plankaresinde geç dönem tahribatı söz konusudur.

Duvarın uzunluğu 5 m.dir. Ayrıca B2 açmasında 2-3/A-B plankaresinde 2012 yılında 91.73 m. kotunda belirlenen nişli yapının (Resim: 2-3) sınırlarını ve tabanını bulmaya yönelik kazı çalışmaları yapılmıştır. Nişli yapı üzerine geç dönem duvarları oturtulduğundan dolayı sadece kuzey-güney uzantılı batı duvarı açığa çıkartılmıştır. Batı duvarının uzunluğu 2.50 m. dir. Bu duvarda toplam iki niş vardır.

Nişler 70 x 60cm. ebatlarındadır. Niş derinliği ise 40 cm. dir. Nişli yapı 20 x 30cm. ebadında tuğlalardan yapılmıştır. Doğu-Batı uzantılı Güney duvarı 3.60 cm. olup duvarda iki niş daha açığa çıkartılmıştır. Genel olarak nişli yapı dikdörtgen bir yapı vermekte, muhtemelen her duvarda iki niş bulunmaktadır. Nişli yapının tabanına 90.11 m. kotunda ulaşılmıştır.. Ayrıca mozaikli alanın Kuzeyinde 8-10 /C-J Plan karelerinde 91.01-90.31 m. kotunda arasında kazı çalışmaları yapılmıştır.

Çalışmalar sırasında Doğu-Batı uzunluğu 9 m. Kuzey –Güney uzunluğu 4.50 cm. olan su kanalı B2 açmasında 6-10/G-J, C2 açmasında ise 4-6/A-E plan karelerinde tespit edilmiştir. Kanalın tabanı tuğla döşenmiştir. Ayrıca bu alanın yanında 90.40 m. kotunda muhtemelen tuvalet olarak kullanıldığı düşünülen mimari yapı ortaya çıkmıştır.90.81 m. kotunda yüzeyi yoğun şekilde kireçli mozaik taban tespit edilmiştir. Büyük çoğunluğu C2 açmasında yer almaktadır (Resim: 1)

‘Neşeli Ol Hayatını Yaşa’ Mozaiği (Tüm Detaylar)

B3 Açması (Parsel NO.1729-1730)

B2 ve B3 açmaları arasında kalan 90.39 m. kotunda temizlik çalışmaları sırasında Doğu –Batı uzantısı 2.11 cm. Kuzey-Güney yönünde uzunluğu ise 60 cm. olan bir mozaik tespit edilmiştir. Mozaiğin üzerinde geç dönem duvarları bulunduğundan tamamı açığa çıkarılamamıştır. Açılan kısımda ise mozaiği çevreleyen harçlı bordür bulunmakta, mozaik taban iri beyaz tesseralardan yapılmıştır (Resim: 1).

‘Neşeli Ol Hayatını Yaşa’ Mozaiği (Tüm Detaylar)

C1 Açması (Parsel No: 1725)

1-3/A-C plankarelerinde 93.56-90.71 m. kotları arasında kazı çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda herhangi bir mimari unsura rastlanılmamıştır (Resim: 1).

‘Neşeli Ol Hayatını Yaşa’ Mozaiği (Tüm Detaylar)

C2 Açması (Parsel No:1724)

2-10/A-J plankarelerinde 92.80 ve 90.36 m. kotları arasında kazı çalışması yapılmıştır. 2-4/A-H plankaresinde yer alan 92.81 m. kotunda yaklaşık 7 m. uzunluğunda olan omurga duvarı olduğu düşünülen duvarın kuzeyinde seviye inme çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda duvarın 3-4/E-F plankaresinde kuzey-güney uzantılı 92.36 m. kotunda yaklaşık 2 m. uzunluğunda duvarda sıva izleri görülmektedir. Ayrıca açmanın kuzeyinde, kuzey-güney uzantısı 290 cm. doğu-batı uzantısı 160 cm., genişliği 85 cm. olan “ L” biçimli duvar açığa çıkarılmıştır. 3-6/E-G plankaresinde kuzey-güney uzantılı uzunluğu 3.90 cm. olan duvar açığa çıkarılmıştır.

Bu duvarın 4-6/G-J plankaresinde bulanan doğu-batı uzantılı duvarla bağlantısı bulundu ve mekan olduğu espit edilerek 11 No.lu mekan olarak adlandırıldı. Mekan 11’ in güney ve doğu duvarları alanda boydan boya uzanan omurga duvarlarına denk gelmektedir. İç yüzleri sıvalıdır. Mekan 11’in kuzeyinde 5-10/H-J plankaresinde 90.71 m. kotunda alanın geneline yayılan 60x30cm. ebatlarında bir sıra dikine bir sıra yatay olarak döşeli taş taban ele geçirilmiştir. Aynı taban taşları 8-10/E plankaresinde de görülmektedir.

Açmanın batısında 7-8/A-B plankarelerinde, B2 açmasında yer alan 90.50 m. kotunda, kuzey-güney uzantısı 1.30 cm. doğu-batı uzantısı ise 3.90 cm. olan tuğlalarla oluşturulan bir platform üzerine oturtulmuş ve sınırları 10 cm. yükseklikteki kireç harcı ile sınırlandırılmış mozaik tespit edilmiştir. Mozaiğin üzerindeki tesseraların boyutları 2x2cm. ve beyazdır. Üzerinde herhangi bir sahne ve figür bulunmamaktadır. Mozaiğin üzerinde yangın izi görülmemesine rağmen mozaiğin etrafında ve oturduğu platformda yoğun yangın izleri görülmektedir (Resim: 1).

‘Neşeli Ol Hayatını Yaşa’ Mozaiği (Tüm Detaylar)

C3 Açması(Parsel No:1726-1477)

4-5/B-D plankaresinde 92.48-91.40 m. kotları arasında kazı çalışmaları yapılmıştır. 2012 yılında mekân 7 olarak adlandırılan mekânın tabanını bulmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca C3 açmasında 1-3/H-J plankaresinde 92.39-90.57 m. kotları arasında kazı çalışmaları yapılmıştır. 2-3/G-J plankaresinde ise 91.36 m. kotunda, doğu-batı yönünde uzunluğu 3.40 cm. genişliği ise 50 cm. olan harçlı bir duvar tespit edilmiştir. Bu duvarın kuzeyinde düzgün kesme taşlarla yapılmış işlevi tam anlaşılamayan mimari yapının doğu-batı yönünde uzunluğu 1.50 cm. kuzey-güney yönünde ise 1.20 cm. olarak tespiti yapılmıştır. Yapıyı oluşturan taşların boyutları ise 45 x 35 cm. ve 45 x 20 cm. ebatlarında değişmektedir (Resim: 1).

‘Neşeli Ol Hayatını Yaşa’ Mozaiği (Tüm Detaylar)

D2 Açması (Parsel No: 2253-2254)

1-10/A-J plankarelerinde 94.10-91.11 m. kotları arasında kazı gerçekleştirildi. Bu açmadaki çalışmalar 2012 yılı kazısında C2, D3 açmalarında ortaya çıkan mimarinin bütünlüğünü anlamaya yöneliktir. Burada toplam 9 künk sırası tespit edilmiştir. Yedi tanesi kuzey-güney yönünde uzanmaktadır. Künklere doğudan başlayarak alfabetik harf sırası verilmiştir. Bu sıralı künklerden farklı olarak doğu-batı yönünde uzanan künk sırası bulunmaktadır. Çalışmalar sırasında A,E,G diye adlandırdığımız künk sırası belgelenerek kaldırılmıştır. Her künk sırasından analizlik örnek alınmıştır.

Künkler geç dönem özelliği yansıtmaktadır. Muhtemelen Osmanlı dönemidir. Bu alanda künklerin yoğun olarak mekân duvarlarının altından geçmesi, şehir içi eski kent kalıntılarının yoğunluk kazandığını göstermektedir. 5-10/B-J plankaresinde üst evrede geç dönem duvarları görülmektedir. Bunların mimari bir bütünlük oluşturmadığı gözlemlenmiştir. Açmanın kuzeyinde 7-8/H-J plankaresinde 93.17 m. kotunda yoğun olarak muhtemelen dokuma ile ilgili olan işlenmiş taşlar buranın bir işlik olduğunu akla getirmiştir. Bu alanın hemen güneyinde 4-5/F-H plankaresinde 93.32 m. kotunda merdivenli bir yapı tespit edilmiştir.

Merdivenli yapı toplam 8 basamaklıdır. Her bir basamak arasındaki yükseklik 15- 20 cm. arasında değişmektedir. Merdivenli yapının en üst iki basamağı doğu yönünde tuğla ile harçla yapılmıştır. Basamak uzunluğu yaklaşık 1 m.dir. Doğu-batı yönündeki basamağın altındaki üç basamak kuzeygüney yönünde uzunluğu 60 cm. dir. Bu üç basamak kireç taşından yapılmıştır. En son üç basamakta ise tahribat söz konusudur. Basamaklar batı-doğu uzantılıdır. Basamakların hemen bitiminde 91.16 m. kotunda 5/h plankaresinde doğu-batı uzantılı bir kanal tespit edilmiştir.

Kanalın tabanı tuğla döşeli ve kanal kenarları sıvalıdır. Kanalın 7-10/H-J plankaresinde ve 91.30 m. kotunda açığa çıkarılan kanalla bağlantısı tespit edilmiştir. Açmanın batı tarafında 5-8/B-E plankaresinde 93.20 m. kotunda çöp çukuruna rastlanmıştır. Çöp çukurunun etrafı tek sıra düzensiz taşlardan örülmüş duvarla çevrelenmiştir. Tabanını bulmaya yönelik çalışmalar sırasında 92.55 m. kotunda” L”biçimli duvarı açığa çıkarılmıştır. Bu duvarın doğu-batı uzunluğu 1.50 cm.

Kuzey-güney uzunluğu ise 2.40 cm. genişliği ise 40 cm. dir. Duvarın hemen altında 91.48 m. kotunda kuzey-güney, doğu-batı uzantılı bir “L” biçimli duvar daha açığa çıkarılmış, bu duvar sırasının altında 91.79 m. kotunda kuzey-güney yönünde 1.75 cm. doğu-batı yönünde 1 m. olan bir duvar daha tespit edilmiştir. Her bir duvar bitiminde tahribatlı taban kalıntılarına rastlanmıştır. Her bir duvar farklı bir evreyi temsil etmektedir.

Çöp çukuru içerisinde küllü toprak, kemik ve bol miktarda seramik, lüle parçası ele geçirilmiştir. Ayrıca alanda 1-3/B-C plankaresinde ve 92.04 m. kotunda ve 9-10/F-G plan karesinde 91.33 m. kotunda taban döşeme taşları görülmektedir. Benzer taban döşeme taşları alan genelinde, B2,C2,C3,D4 açmalarında da görülmektedir. Sokak yapısı veya avlu tabanı olabilir (Resim: 1).

‘Neşeli Ol Hayatını Yaşa’ Mozaiği (Tüm Detaylar)

D3 Açması (Parsel No:1477)

alışmada D2 açmasında bulunan künklerin, 8-10/B-C plankaresinde de devam ettiği görülerek künklerin uzantısına bakılmıştır. Çalışmalar sırasında açmada 6-9/D-H plankaresinde 94.15 m. kotunda geç dönem mekânı tespit edilmiş burası “mekân 10” olarak adlandırılmıştır. Bu mekânın kuzey-güney yönünde uzunluğu 2.42 cm. doğu-batı yönünde uzunluğu ise 2.40 cm. duvar genişliği ise 70 cm.dır. Mekânın doğu duvarı parsel kesitinin içinde kaldığından açığa çıkarılamadı. Mekânın kuzey duvarının üzerine oturtulmuş geç dönem tonozlu yapı tespit edilmiştir. Tonozlu yapının yüksekliği 180 cm. genişliği ise 150 cm. dir (Resim: 1).

D4 Açması (Parsel No:1479)

8-10/A-F plankarelerinde 93.60-92.56 m. kotları arasında yapılan kazının amacı 2012 yılında ortaya çıkarılmış olan taban döşeme taşlarının devamını bulmaya yönelik oldu 9-10/A-C plankaresinde 92.98 m. kotunda bir “L” biçimli duvar açığa çıkarılmıştır. Duvarın doğu-batı uzunluğu 2.25 cm. kuzey-güney uzunluğu ise 1.80 cm. genişliği ise 30 cm.dir. Duvarın yüzeyinde sıva izleri görülmektedir. C2, C3, B2 açmalarındaki duvarlarda da sıva izlerine rastlandı (Resim: 1).

BULUNTULAR IŞIĞINDA DEĞERLENDİRME

Sikkeler: Sikkelerde; Osmanlı ve İslami dönem, Bizans ve Roma Dönemi sikkeleri bulunmuştur. Sikkeler çoğunlukla bakırdan, az sayıda gümüş ve bronz sikke ele geçirilmiştir. Sikkeler Arkeolog Aslı Tuncer tarafından tarihlendirilmekte ve çalışılmaktadır (Resim: 12-15)1, 2 Seramikler: Alan genelinde yapılan çalışmalarda ele geçen İslami Dönem seramikleri: Sırsız ve sırlı seramikler ele geçti. Sırlı seramiklerde form olarak tabak ve çanaktan oluşan kap parçaları üzerinde geometrik ve stilize bezemeler mevcuttur. Bizans dönemi seramikleri ise; en önemli özellikleri sır altında astar ve düzensiz sır boyama mevcuttur.

Geç Roma seramik parçaları; tabak, amphora, testi form grupları bulunmuştur. Helenistik Dönem seramikleri: Form olarak tabak ve kaselerdir. Hellenistik Dönem seramikleri çok az sayıda ele geçirilmiştir (Resim 9-11). Pişmiş Toprak eserlerin büyük bir kısmını kandiller (Resim: 13) oluşturmaktadır. Kandiller üzerinde bitkisel ve geometrik bezemeler mevcuttur. Lüleler hamuru renginde ve üzerlerinde geometrik bezemeler bulunmaktadır.

Osmanlı Dönemine aittir (Resim: 14). Metal, taş, kemik ve cam buluntularda buradaki yerleşimin sürekliliğinin bir göstergesidir. Alanda Roma İmparatorlarından Numerianus (283-284) ile başlayan süreç, Osmanlı padişahlarından Abdülaziz (1861-1876) ile son bulmaktadır. 1500 yıllık bir yerleşimin kesintisiz olarak varlığı görülmektedir. Sonuç itibariyle İplik Pazarı Kurtarma Kazısı, Antiokheia kent merkezinin bir parçasını gün yüzüne çıkartarak arkeolojik açıdan gerek mimarisiyle, gerekse çıkan buluntularıyla kronolojiye ışık tutmaktadır.

Kaynak: 2012-2013 YILI HATAY İLİ ANTAKYA İLÇESİ 4. MINTIKA İPLİK PAZARI KURTARMA KAZISI / Bülent DemirSeninde bize katılmanı isteriz. Sende BU FORMU eksiksiz doldurarak bize katılıp, yazarlar kadromuzda kadromuzda yer alabilirsin.

Kültür, Sanat ve Araştırma Bloku.

Döküntü Net

Bülent DEMİR

1975 yılında Gaziantep te doğdu. 2002 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya arkeolojisi Ana Bilim Dalı Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu..1999 yılında Chicago Üniversitesi Oriental İnstitute tarafından Prof. Dr. Aslıhan Aslıhan YENER başkanlığında yapılan Amik Ovası projesi Tell Kurdu kazısında öğrenci iken ilk arkeolojik bilimsel kazıya katıldı.2003 yılında Bakü-Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru hattı projesinde Gazi Üniversitesi (ARÇED) tarafından K.Maraş Minnetpınarı-Erzurum-Aşkale Güllüdere, Ardahan-Damal Sazpegler arkeolojik Kurtarma kazılarında arkeolog olarak görev yaptı. 2004 yılında yine BTC boro hattı projesinde Alarko-Günsayıl-Streicher-Timmerman ortaklığı bünyesinde Müteahhit Arkeolog olarak görev yaptı. 2010 yılında Hatay Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başladı. 2012-2015 yılları arasında Hatay Arkeoloji Müze Müdürlüğünde Geçici görevlendirme ile Arkeolog olarak görev aldı. 2012-2013 yılında Hatay Müze Müdürlüğü Başkanlığında çeşitli kurtarma kazıları ve yüzey araştırmaları ve kültürel miras bağlamında tescil yaptı. 2012-2013 iplikpazarı kurtarma kazısı-ziyaret köyü mozaik kurtarma kazısı, Tell Aççana kazısı Bakanlık Temsilciliği, İzmir Urla Liman Tepe Kazısı Bakanlık Temsilciliği görevlerinde bulundu. daha sonra yine 2019 yılında Valilik görevlendirmesi ile Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nde kısa bir süre görev aldı. Halen Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Memur olarak görev yapmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir