Anayasa İlk 4(Dört) Maddesi Nasıl Değiştirilir?

ANAYASA

GENEL ESASLAR

I. Devletin şekli

MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

BAKINIZ: https://dokuntu.net/turkiyenin-tum-internet-agi-coktu-mu/

Anayasa İlk Dört Maddesi Nasıl Değiştirilir?

Nasıl değişir peki Anayasa’nın ilk dört maddesi?

Anayasanın 1., 2. ve 3. Maddelerinin anlamı, kapsamı ve sını rlarıdır. Gerçekten, Anayasanın söz konusu maddelerinin anlamı , kapsamı ve sınırları yeterince anlaşılmış değildir ve halen tartışma konusudur. En başta Türkiye Cumhuriyeti Devletinin demokratik bir devlet yapısına mi yoksa ideolojik bir devlet yapısına sahip olduğu konusu tartışılmaktadır.

Öte yandan 2. maddede ve özellikle bu maddenin göndermede bulunduğu Başlangıçta yer alan baz ı kavramlarm belirgin olmadığı veya yeterince belirgin olmadığı ileri sürülmektedir. Genelde, bu iddialara dayalı olarak, Anayasanı n 4. maddesinin kaldınlması , dolayı sıyla buradan hareketle, Anayasan ın 1., 2. ve 3. maddelerinin değiştirilmesi veya düzeltilmesi istenmektedir.

Bu tartişmalardan, “kurucu iktidar” alanını teminat altına alan Anayaanın 4. maddesinin “kurulmuş iktidarlar” tarafindan değiştirilmesi veya kaldırılması mümkün müdür yoksa değil midir tartışması ortaya çıkmaktadır.

Bu konuda da bir fikir birliği yoktur. Biz, bu madde hükmünün, yeterihce bilinmedi ği veya anlaşıl-, madığı yahut anlaşılmak istenmediği kanaatindeyiz (1). Böyle olunca, incelemede, yöntem olarak, önce Anayasamn 4. maddesi hükmünün irdelenmesi, dolayısıyla buradan çıkacak sonuca dayalı olarak, Anayasanın 1., 2. ve 3. maddelerinin anlamı, kapsamı ve sınırlan konusu üzerinde durulması gerekmektedir.

1. Sert Anayasalar, Anayasanın 4. Maddesinin Kaldırılamazlığı ye Değiştirilemezliği Meselesi

Öğretide ve uygulamada Anayasalar, yani “esas teşkilat kanunlan’ (costituzioni) yumuş ak ve sert anayasalar olarak ayrılmaktadır. Sert anayasalar, değişme usullerinin farklı olması yanında, yapı ında “asgari değişmezlik” alamna!kuralma yer veren esas teşkilat kanunlarıdır.

Sert anayasalar, varlık nedenleri asgari değişmezlik a!amndan ötürü, “kurucu iktidar” ve “kurulmuş iktidar” erkini zorunlu olarak tek bir “kotta” (codice) veya kanunda töplayan siyasi-hukuki metinlerdir (2). Bu yüzdendir ki, sert anayasalarda yer alan kurucu iktidar alam, yani kaldırılması veya değiştirilmesi yasak alan ancak diğer bir kurucu iktidar tarafindan kaldınlabilir veya değiştirilebilir.

Gerçekten, her kurucu iktidar meşruiyetini kendi özünden ald ığmdan, kurulmuş iktidarlar kurulmuşluk niteliklerine sadık kaldıkları sürece, kurucu iktidarlarm yaptığı düzenlemeleri değiştirme hukuki erkine sahip bulunmamaktadırlar. Tabii, böyle olunca, asgari değişmezlik alanı koyan hüküm, hiçbir adla kurulmuş iktidarlarca kaldırılamaz ve cfeğiştirilemez.

Kurulmuş •iktidarlann kendilerini kuran sert anayasaların bu vazgeçilmeuz niteliğini gidermeye kalkışmalan, hukuken ya yeni bir kurucu iktidara, ya da sert anayasaya sahip her ülke mevzuatında yer alan “anayasayı cebreri değiştirmeye kalkışmak suçuna” vücut verir. Bugün anayasayı anayasdmn gösterdiği usuller ve esaslar dışında değiştirmeye kalkışmak – “cebir” olarak nitelendirilmektedir.

Bu açıklığa rağmen, ancak kimi yazar (3), anayasa kanununun hükümlerini kaldırmak veya değiştirmek kural, değiştirme yasağı getiren kural istisnadır, dolayısıyla istisnamn her zaman kaldınlabileceğini, istisnanın kaldırılmasıyla birlikte de kuralın geçerli olacağını ileri sürmektedir.

Bu düşünce tümden tutarsızdır. Bir kere ortada mantı ksal bir çeli şki bulunmaktadır, çünkü bu köpek sokulamaz denen bir yere fil sokmaya çalışmaktır. Buna, eski bir ifadeyle hile-i şer’iye denmektedir. Öte yandan, hiçbir anayasa, tabii öncelikle sert bir anayasa, kendi özünü inkar etmek istemedi ği sürece, varlığına son veren, yani dayandığı “temel normu” ortadan kaldıran veya değiştiren bir yasama tasarrufuna me şrudur diyemez, ona herhangi bir meşruiyet tamyamaz.

Kuşkusuz, böyle bir davranışm kabulü, tabiri caizse, “sıcak buz” demeye benzer. İster sert ister, yumuşak anayasa olsun, esasen asıl olan, temel normun kaldınlmazlığı veya değiştirilmezliğidir. Devletin düzeni olan bir hukuk düzeninde, anayasanm niteliği ne olursa olsun, anayasal’ düzeninin özünü oluşturan temel normun kaldırılmaya veya değiştirilmeye kalkışılması her yerde ve her zman sıkıntılı olmuştur.

Kaynak: TÜRKiYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ 2001,2 / ANAYASANIN 4. MADDESININ DEĞİŞTİRİLEMEZLİĞİ, 1.,2. VE 3. MADDELERININ
ANLAMI, KAPSAMI VE SIMRLAItI MESELESİ /Prof Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI

Anahtar Kelimeler: Anayasa, ilk dört madde, ilk4 maddde, 4. madde, Erdoğan, tbmm, değişmeli, değişmemeli mi


Youtube
Seninde bize katılmanı isteriz. Sende BU FORMU eksiksiz doldurarak bize katılıp, yazarlar kadromuzda kadromuzda yer alabilirsin.

Kültür, Sanat ve Araştırma Bloku.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.