Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

Aşık Veysel’in Hayatı

Veysel, 1894 yılının güz aylarında Şarkışla ilçesinin Sivralan köyünde doğmuştur. Şatıroğulları sülâlesindendir. Babası köyde Karacaahmet diye anılan Ahmet’tir. Annesinin adı da Gülizar’dır. Çocukluğu ve gençliği köyde geçmiştir.

Şarkı Hikayeleri- Uzun İnce Bir Yoldayım:

Veysel, iki iki kere evlenmiştir. Eşlerinin adı Elif ve Gülizar’dır. İl eşiyle sekiz sene evli kalmıştır. Daha sonra Hafik’in Karayaprak köyünden Gülizar’la evlenmiştir. Bu evlilikten de Zöhre Beşer, Ahmet, Hüseyin, Menekşe Süzer, Bahri, Zekine (Sakine) ve Hayriye Özer adlarında yedi çocuğu olmuştur. Gülizar, 29 Ekim 1991’de vefat etmiştir.

Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

İki gözü de görmeyen âşık, günlerini babasının Ortaköy’deki Mustafa Abdal tekkesinde kendisine aldığı üç telli kırık sazla geçirmeye başlamıştır. Önceleri çok acemi olması, başkaları gibi saz çalamaması şevkini kırmış, ancak babasının ısrarıyla ve kendisinin de yavaş yavaş saza hâkim olmasıyla, sonraki seneler iyi saz çalan bir usta olmuştur.

https://youtu.be/osdyWj-j71c
Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

İlk saz derslerini Molla Hüseyin’den alan Veysel’in ustalaşmasında, sık sık Emlek yöresine gelen Divriği’nin Çamşıhı yöresi saz ustalarından Ali Ağa’nın büyük oranda rolü olmuştur. Ali Ağa ona, Kul Abdal’ın, Emrah’ın, Tarsuslu Sıtkı’nın, Akkaşların Hüseyin’in, Kaleköylü Kemter Baba’nın ve İğdecikli Veli’nin şiirlerini çalıp öğretmiştir.

Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

Bunun yanında Emlek yöresi âşıklarından Ali İzzet Özkan, Mihmanî (Yüzbaşıoğlu), Devranî, Aziz Üstün, Hüseyin Gürsoy, Ali Özsoy Dede gibi simalar, Veysel’in bu vadide ilerlemesinde büyük pay sahibi olmuşlardır. Veysel’in düşünce dünyasının zenginleşmesinde ufkunun açılmasında Mescit köyündeki Salman Baba’nın şüphesiz büyük payı vardır ve rolünü göz ardı etmemek gerekir.

Ayrıca Veysel’in pek çok şiirinde Pir Sultan Abdal’ın, Kul Mustafa’nın, Kul Mehmed’in ve Ruhsatî’nin, Âşık Kerem’le Garib’in etkileri açıkça kendisini hissettirir. Etkilediği âşıklar içinde Orta Anadolu’da yaşayan âşıklar başta gelir.

Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

Yirmi yaşlarına geldiğinde artık iyi saz çalan, iyi ustamalı şiir okuyan bir halk sanatçısı olmuştur. Önceleri Ortaköy, Hüyük, Sarıkaya, Beyyurdu, Hardal, Viranyurt gibi çevre köylerde düğünlere gitmeye başlamıştır. Zamanla iki-üç aylık sürelerle Sivas, Tokat, Kayseri ve Yozgat gibi illerin köylerine gitmiştir.

https://youtu.be/B54Oyk9LvwY
Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

Önce çevre köylerde kendisini göstermiştir. Bu arada biraz önce sözünü ettiğim I. Sivas halk şairleri bayramına katıldı. 1933’ten itibaren arkadaşı İbrahim’le ülkeyi dolaşmaya başlamıştır. İbrahim’le olan beraberliği 1940’lı yıllara kadar sürmüştür. Daha sonra onun yerini Küçük Veysel (Erkılıç) almıştır. Bu arada, İstanbul’a gidip plaklar doldurmuş; radyoda konser vermiştir.

Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

Veysel’in İstanbul’da doldurduğu plaklar içinde XIX. Yüzyıl halk şairlerinden İğdecikli Veli’nin’nin “Mecnun’um Leyla’mı gördüm” adlı türküsü ile kendisine ait olan “Atatürk’e Ağıt” adlı eseri çok ilgi görmüştür. 1940’ta İbrahim’den ayrılıp Küçük Veysel’le (Veysel Erkılıç), küçük Veysel’in de 1960 yılında ölmesi üzerine oğlu Ahmet Şatıroğlu ile birlikte ülkeyi gezmeye başlamıştır. 

https://youtu.be/deTmq00oK1Q
Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

Veysel’in ömrünün belli bir bölümünü köy Enstitülerinde yaptığı öğretmenlik işgal eder. İyi bir aylıklar her sene bir enstitü olmak üzere Adapazarı Arifiye Köy Enstitüsü, Hasanoğlan Köy Enstitüsü, Eskişehir Çifteler Köy Enstitüsü, Kastamonu Gölköy Köy Enstitüsü, Yıldızeli Pamukpınar Köy Enstitüsü ve Samsun Ladik Akpınar Köy Enstitüsünde çalışmıştır. Bu arada Çifteler Köy Enstitüsünde iken meşhur “Toprak” şiirini yazmıştır. Ayrıca Çanakkale’nin Savaştepe, Erzurum’un Pulur, Malatya’nın Akçadağ,

Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

Kırklareli’nin Kepirtepe, Adana’nın Düziçi Köy Enstitülerinde de konserler verir. Bu faaliyetleri 1941-1946 yılları arasında olur. 

Veysel pek çok sanat faaliyetlerine katıldı, okul ve kışlalarda sayısız konserler verdi. Ayrıca 30 Ekim 1964’te Sivas’ta yapılan II. Sivas Halk Şairleri Bayramına ve 28-30 Ekim 1967’de Feyzi Halıcı’nın düzenlediği II. Konya Âşıklar Bayramına da katılmıştır.

Onu kültürümüze kazandıran Ahmet Kutsi Tecer olmuştur. Onun yıldızı Ahmet Kutsi Tecer’in, 5-7 Kasım 1931 tarihinde Sivas’ta yaptığı I. Sivas Halk Şairleri Bayramına katıldıktan sonra parlar. İl bazında sanatını ilk icra ettiği yer Sivas’tır. Veysel, 5-7 Kasım 1931’de I. Sivas Halk Şairleri Bayramına katılır.

Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

Mecburî hizmet için 1930’da Sivas’a gelen Ahmet Kutsi Tecer, burada, Sivas Lisesi edebiyat öğretmeni Vehbi Cem Aşkun ve müzik öğretmeni Muzaffer Sarısözen ile tanışır. Ahmet Kutsi, önce “Halk Şairlerini Koruma Derneği”ni kurar ve başkanlığına Belediye Başkanı Hikmet Işık Bey’i getirtir. Halk türkülerinin, hikâyelerinin ve âşıklarının harman olduğu Sivas’ta derneğin tüzüğünde de yer aldığı gibi derhal bir âşıklar programı yapmayı düşünür.

https://youtu.be/V856JfUNbCY
Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

Halkın oldukça ilgi gösterdiği Âşıklar Bayramına; Revanî, Meslekî, Suzanî, Süleyman, Karslı Mehmet, Müştak, Yarım Ali, Talibî, Yusuf, San’atî, Ali gibi âşıklar katılır. Üç gün süren Bayram sonrası Tecer, iştirak eden âşıklara “Halk Şairi” olduklarına dair bir kâğıt verir. Bu belge, gezici âşıklara gittikleri yerlerde çok kolaylıklar sağlar.

Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

Program sonrasında Veysel’e 10 lira verilmek istenir. O günlerde hemen her Anadolu köylüsü gibi oldukça yoksul durumda olan Veysel; “Siz bize değer verip buralara kadar çağırdınız; asıl bizim size vermemiz gerekir.” diyerek almak istemez, zorla eline 5 lira verirler. 

Gözünün kör olması, şiirlerindeki tabii söyleyiş ve ezgilerinin orijinal oluşu, seçtiği konular ve sentezci yapısı Veysel’i şöhret kazanmasını sağlayan en önemli faktörlerdir.

Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

Şiirlerinde genellikle Veysel, bazen de Sefil Veysel ve Veysel Şatır gibi mahlaslar kullanmıştır. Veysel, bir şiiri hariç, bütün şiirlerini dörtlüklerle vücuda getirmiştir. En çok yarım kafiyeyi kullanmıştır. Şiirlerinde ağız özelliklerini muhafaza etmiştir.

https://youtu.be/W_ohV78cpl0
Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

Veysel, hemen her konuda şiirler söylemiştir. Ancak orijinaldir ve kendisine hastır. Bunu ezgileri ile de bütünleştirince ister istemez şöhrete ulaşmıştır. Şiirlerinde her ferdin düşüncesine, duygusuna, inancına ve dünya görüşüne yer vermiş birisi olarak şiirlerinde “Aşk, Tabiat, Fikri, Dert, TaşlamaYergi-Eleştiri, Dinî-Tasavvufî-Mistik, Millî, Kendisiyle İlgili, Ünlü Kişiler, KuruluşTesis, Gurbet, Gönül, Yurt-Belde, Öğüt, Fanilik, Zümre” gibi konuları ele almıştır. İşlediği konular göz önünde tutulduğunda Veysel’in dert, tabiat, vatan-millet ve birlik şairi olduğunu söyleyebiliriz.

Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

Veysel hakkında bugüne kadar yüzlerce makale, bildiri, konferans, radyo televizyon yayını anma günleri de dâhil olmak üzere çok çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bugüne kadar Veysel’le ilgili 35 kitap yayımlanmıştır. Milliyet Sanat Dergisi, Sivas Folkloru Dergisi, Türk Folklor Araştırmaları, Maya Dergisi, Halk Ozanlarının Sesi gibi dergiler bir sayısını Âşık Veysel Özel Sayısı yapmıştır.

Bunların dışında ülke dışında da onun hakkında İngilizce ve Fransızca makaleler çıkmıştır. Bunlara bakarak edebiyatımızda hakkında en fazla çalışma yapılan âşığın Veysel olduğunu söyleyebiliriz. Evet. 1953 yılında çekilmiş böyle bir film vardır. Metin Erksan’ın yönetmenliğini yaptığı “Karanlık Dünya” adlı bir film çekilmiştir. Filmin başrollerini Aclan Sayılgan ile Ayfer Feray paylaşmıştır. Filmin senaryosu Prof. Dr. Bedri Rahmi Eyüboğlu’na aittir. 

https://www.youtube.com/watch?v=Szvl5JppLuM&list=PLIoxtA1mGxJ2ke5UXuldiFt8_YKpvAzcH&index=6
Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

Ümit Yaşar Oğuzcan’ın 1973’te bütün şiirleri yayımladığı “Dostlar beni Hatırlasın” adlı kitapta Veysel’in 158 şiiri bulunmaktadır. Aradan geçen otuz yıl içinde ben pek çok sözlü ve yazılı kaynağa müracaat ederek bu sayıyı ben “Âşık Veysel” adlı kitabımda 179’a çıkardım. 

Yıllarca, çeşitli vesilelerle yurdun muhtelif yörelerinde düzenlenen programlara katılan Veysel, son konserini 15 Ağustos 1971’de Hacıbektaş’ta vermiştir. Artık günden güne güçsüzleşmiş olan Veysel’in, yapılan muayenesinde akciğer kanseri olduğu anlaşılmıştır. 21 Mart 1973 günü bir Nevruz sabahına doğru saat 3.30’da vefat etmiştir. 

Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

Veysel Hakkında En Çok Sorulanlar

Aşık Veysel kimi seviyor?

Gülizar Aşık Veysel‘i çok seviyordu, Esma ile olan anılarını bilse de hiçbir zaman kıskançlık yapmamış, Esma’nın kendisine bile iyi davranmıştı. Gülizar’ın Esma hakkında kötü konuştuğunu hiç duyan olmamıştı. Veysel‘den 7 çocuğu olmuştu.

Aşık Veysel neden kör oldu?

Aşık Veysel ölümünün 48. yıl dönümünde anılıyor. Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Annesi Gülizar, babası “Karaca” lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Aşık Veysel 7 yaşında yakalandığı çiçek hastalığı nedeniyle iki gözünü de kaybetti.

Kara toprak kimin şiiridir?

Kara Toprak şiiri – AŞIK Veysel Şatıroğlu.

Aşık Veysel babası kimdir?

Ahmet Şatıroğlu

https://www.youtube.com/watch?v=wOMg6DGVaNU&list=PLIoxtA1mGxJ2ke5UXuldiFt8_YKpvAzcH&index=7
Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

Aşık Veysel’in kaç tane kızı var?

Aşık Veysel’in 3 tane kızı vardır. Menekşe Şatıroğlu, SüzerZekine Şatıroğlu, Hayriye Özer.

Aşık Veysel sağır mı? / Aşık Veysel görüyor mu?

Geçirdiği talihsiz bir kaza sonucunda sağ gözünü de kaybeden Veysel, babasının hediyesi olan bir saz sayesinde, henüz genç yaşlarda müziğe başladı. Sağır değildir.

Aşık Veysel hangi müzik türünün bestecisi?

Aşık Veysel Türk Halk Müziği bestecisidir.

Aşık Veysel Alevi mi?

Aşık Veysel, bizim Alevi şairlerimizden. Alevi, yani, soy bakımından tamamen Türk, din bakımından Müslüman olan bir söz ve saz ustası.

Aşık Veysel öğretmenlik yaptı mı?

Ahmet Kutsi Tecer’in katkısıyla, Arifiye, Hasanoğlan, Çifteler, Kastamonu, Yıldızeli ve Akpınar Köy Enstitülerinde saz öğretmenliği yaptı.

Aşık Veysel’in karısı kaçtı mı?

Aşık Veysel evli olduğu zamanlarda eşi başka bir adama aşık olur ve kaçmaya karar verir. Gece uyumak için yataklarına girdikten sonra eşi kalkar, bohçasını da aldıktan sonra pabuçlarını giyer ve ardına bakmadan kaçmaya başlar. Biraz aradan sonra ayağına bir şeyin vurduğunu fark eder.

Aşık Veysel filmi nerede çekildi?

Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatından esinlenerek çekilen ve 2017 vizyona giren ‘Aşık‘ isimli filmin Sivas’ta özel gösterimi yapıldı. Ayrıca Kranlık Dünya filmi sansür uygulanan özel filmlerdendir.

https://www.youtube.com/watch?v=kRzdLM61htU&list=PLIoxtA1mGxJ2ke5UXuldiFt8_YKpvAzcH&index=8
Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

Aşık Veysel’in Filmi / Karanlık Dünya (1953)

Büyük halk ozanımız ve şair Aşık Veysel’in hayatını konu alan yaklaşık bir saatlik bu filmde ozanın çocukluğu, gençliği, evliliği; acıları, müziği bizlere gösteriliyor. Bir kısmı sansüre uğramış ve son kısımlarında adeta propaganda yapılmış olsa da o dönemde henüz 20’li yaşlarında olan Metin Erksan elinden gelen tüm güçle bu güzel filmi ortaya koymayı başarmış.

Filmin yapımında değerli şairimiz Bedri Rahmi Eyüboğlu da senaryosuyla katkıda bulunmuş. Filmin çekildiği yılda hayatta olan Veysel’in gerçek görüntülerini görebilme ve sesini duyabilme şansına da erişiyoruz.

Filmin imdb profili: http://www.imdb.com/title/tt0295364/

Filmin izleme linki: 

Karanlık Dünya Full Film İzle / Aşık Veysel Belgeleri

Aşık Veysel’in Şiirleri

Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

SAZIM’A

Ben gidersem sazım sen kal dünyada

Gizli sırlarımı âşikar etme

Lâl olsun dillerin söyleme yâda

Garip bülbül gibi ah ü zâr etme

Gizli dertlerimi sana anlattım

Çalıştım sesimi sesine kattım

Bebe gibi kollarımda yaylattım

Hayâl-i hatır et beni unutma

Bahçede dut iken bilmezdin sazı

Bülbül konar mıydı dalına bazı

Hangi kuştan aldın sen bu avazı

Söyle doğrusunu gel inkâr etme

Benim her derdime ortak sen oldun

Ağlasam ağladın gülersem güldün

Sazım bu sesleri turnadan m’aldın

Pençe vurup sarı teli sızlatma

Ay geçer yıl geçer uzarsa ara

Giyin kara libas yaslan duvara

Yanından göğsünden açılır yara

Yâr gelmezse yaraların elletme

Sen petek misâli VEYSEL de arı

İnleşir beraber yapardık balı

Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı

Ben babamı sen ustanı unutma

https://www.youtube.com/watch?v=0X33Wn3L0-w&list=PLIoxtA1mGxJ2ke5UXuldiFt8_YKpvAzcH&index=9
Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

GÜZELLİĞİN ON PAR ETMEZ

Güzelliğin on par’etmez

Bu bendeki aşk olmasa

Eğlenecek yer bulaman

Gönlümdeki köşk olmasa

Tabirin sığmaz kaleme

Derdin dermandır yareme

İsmin yayılmaz âleme

Âşıklarda meşk olmasa

Kim okurdu kim yazardı

Bu düğümü kim çözerdi

Koyun kurt ile gezerdi

Fikir başka başk’olmasa

Güzel yüzün görülmezdi

Bu aşk bende dirilmezdi

Güle kıymet verilmezdi

Aşık ve maşuk olmasa

Senden aldım bu feryadı

Bu imiş dünyanın tadı

Anılmazdı VEYSEL adı

O sana âşık olmasa

Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

SENLİK BENLİK NEDİR BIRAK

Allah birdir Peygamber Hak

Rabbü’l-âlemin’dir mutlak

Senlik benlik nedir bırak

Söyleyim geldi sırası

Kürt’ü Türk’ü ne Çerkez’i

Hep Âdem’in oğlu kızı

Beraberce şehit gazi

Yanlış var mı ve neresi

Kur’an’a bak İncil’e bak

Dört kitabın dördü de Hak

Hakir görüp ırk ayırmak

Hakikatte yüz karası

Bin bir ismin birinden tut

Senlik benlik nedir sil at

Tuttuğun yola doğru git

Yoldan çıkıp olma asi

Yezit nedir ne Kızılbaş

Değil miyiz hep bir kardaş

Bizi yakar bizim ataş

Söndürmektir tek çaresi

Kişi ne çeker dilinden

Hem belinden hem elinden

Hayır ve şer emelinden

Hakikat bunun burası

Bu âlemi yaratan bir

Odur külli şeye kadir

Alevî Sünnilik nedir

Menfaattir varvarası

Cümle canlı hep topraktan

Var olmuştur emir Hak’tan

Rahmet dile sen Allah’tan**

Tükenmez rahmet deryası

VEYSEL sapma sağa sola

Sen Allah’tan birlik dile

İkilikten gelir belâ

Dava insanlık davası

Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

KARDEŞİM

Beni hor görme kardeşim

Sen altınsın ben tunç muyum Aynı vardan var olmuşuz

Sen gümüşsün ben saç mıyım

Ne var ise sende bende

Aynı varlık her bedende

Yarın mezara girende

Sen toksun da ben aç mıyım

Kimi molla kimi derviş

Allah bize neler vermiş

Kimi arı çiçek dermiş

Sen balsın da ben ceç miyim

Topraktandır cümle beden

Nefsini öldür ölmeden

Böyle emretmiş yaradan

Sen kalemsin ben uç muyum

Tabiata VEYSEL âşık

Topraktan olduk kardaşık

Aynı yolcuyuz yoldaşık

Sen yolcusun ben bac mıyım

Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

DÜNYA TÜKENMEZ BİR MURAT İMİŞ

Dünyada tükenmez murat var imiş Ne alanı gördüm ne murat gördüm

Meşakkatin adın Murat koymuşlar Dünyada ne lezzet ne bir tat gördüm Ölüm var dünyada yok imiş murat

Günbegün artıyor türlü meşakkat

Kalmamış dünyada ehli kanaat

İnsanlar içinde çok fesat gördüm

Nuşveranı Âdil nerede tahtı

Süleyman mührünü kime bıraktı

Resulü Ekrem’in kanunu yaktı

Her ömrün sonunda bir feryat gördüm

Var mıdır dünyaya gelip de kalan

Gülüp baştan başa muradın alan Muradı maksudu hepisi yalan

Ölümü dünyada hakikat gördüm

Dönüyor bir dolap çarkı belirsiz

Çağlayan bir su var arkı belirsiz

VEYSEL neler satar narkı belirsiz

Ne müşteri gördüm ne hesap gördüm

Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza
https://www.youtube.com/watch?v=xDLIHXun8UQ&list=PLIoxtA1mGxJ2ke5UXuldiFt8_YKpvAzcH&index=10
Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

TOPRAK

Dost dost diye nicesine sarıldım

Benim sadık yârim kara topraktır

Beyhude dolandım boşa yoruldum

Benim sadık yârim kara topraktır

Nice güzellere bağlandım kaldım

Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum

Her türlü isteğim topraktan aldım

Benim sadık yârim kara topraktır

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi

Yemek verdi ekmek verdi et verdi

Kazma ile dövmeyince kıt verdi

Benim sadık yârim kara topraktır

Âdem’den bu deme neslim getirdi

Bana türlü türlü meyve yetirdi

Her gün beni tepesinde götürdü

Benim sadık yârim kara topraktır

Karnın yardım kazmayınan belinen

Yüzün yırttım tırnağınan elinen

Yine beni karşıladı gülünen

Benim sadık yârim kara topraktır

İşkence yaptıkça bana gülerdi

Bunda yalan yoktur herkes de gördü

Bir çekirdek verdim dört bostan verdi

Benim sadık yârim kara topraktır

Havaya bakarsam hava alırım

Toprağa bakarsam dua alırım

Topraktan ayrılsam nerde kalırım

Benim sadık yârim kara topraktır

Dileğin var ise iste Allah’tan

Almak için uzak gitme topraktan

Cömertlik toprağa verilmiş Hak’tan

Benim sadık yârim kara topraktır

Hakikat ararsan açık bir nokta

Allah kula yakın kul da Allah’ta

Hakk’ın gizli hazinesi toprakta

Benim sadık yârim kara topraktır

Bütün kusurumuz toprak gizliyor

Merhem çalıp yaralarım düzlüyor

Kolun açmış yollarımı gözlüyor

Benim sadık yârim kara topraktır

Her kim ki olursa bu sırra mazhar

Dünyaya bırakır ölmez bir eser

Gün gelir VEYSEL’i bağrına basar

Benim sadık yârim kara topraktır

Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

YENİ MEKTUP ALDIM GÜL YÜZLÜ YÂRDAN

Yeni mektup aldım gül yüzlü yârdan

Gözletme yolları gel deyi yazmış

Sivralan köyünden bizim diyardan

Dağlar mor menevşe gül deyi yazmış

Beserek’te lâle sümbül yürüdü

Güldede’yi çayır çimen bürüdü

Karataş’ta kar kalmadı eridi

Akar gözüm yaşı sel deyi yazmış

Eğlenme gurbette yayla zamanı

Mevlâ’yı seversen ağlatma beni

Benek benek mektuptadır nişanı

Gözyaşım mektupta pul deyi yazmış

Tütüyor burnuma Sivralan Köyü

Serindir dağları soğuktur suyu

Yâr mendil göndermiş yadigâr deyi

Gözünün yaşını sil deyi yazmış

VEYSEL bu gurbetlik kâr etti cana

Karıştır göçünü ulu kervana

Gün geçirip fırsat verme zamana

Sakın uzamasın yol deyi yazmış

Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

TÜRK’ÜZ TÜRK’Ü ÇAĞIRIRIZ

Dünya dolsa şarkıyılan

Türk’üz Türk’ü çağırırız

Yola gitmek korkuyulan

Türk’üz Türk’ü çağırırız

Türk’üz Türkler yoldaşımız

Hesaba gelmez yaşımız

Nerde olsa savaşımız

Türk’üz Türk’ü çağırırız

Türklerdir bizim atamız

Halis Türk’üz kanı temiz

Şarkı gazeldir hatamız

Türk’üz Türk’ü çağırırız

Bayramlarda düğünlerde

Toplantıda yığınlarda

Sıkılınca dar günlerde

Türk’üz Türk’ü çağırırız

Yaylalarda yataklarda

Odalarda otaklarda

Koyun gibi koytaklarda

Türk’üz Türk’ü çağırırız

Su başında sulaklarda

Türk’ün sesi kulaklarda

Beşiklerde beleklerde

Türk’üz Türk’ü çağırırız

Hep beraber gelin kızlar

Bile coşar o yıldızlar

Koşulunca çifte sazlar

Türk’üz Türk’ü çağırırız

İnler VEYSEL arı gibi

Bülbüllerin zârı gibi

Turnalar katarı gibi

Türk’üz Türk’ü çağırırız

Aşık Veysel Dosyası / 1894’ten Sonsuza

HEPİMİZ BU YURDUN EVLÂTLARIYIZ

Bu nasıl kavgalar çirkin dövüşler

Hepimiz bu yurdun evlâtlarıyız

Yolumuza engel olur bu işler

Hepimiz bu yurdun evlâtlarıyız

Birleşiriz bir bayrağın altında

Biz Türklerin ikilik yok aslında

Yanar tutuşuruz vatan aşkında

Hepimiz bu yurdun evlâtlarıyız

Hedef alıp dövüştüğün kardaşın

Seni yaralıyor attığın taşın

Topluma zararlı yersiz savaşın

Hepimiz bu yurdun evlâtlarıyız

Herkes ilim deryasında yüzüyor

Çıkmış ayın çevresinde geziyor

Yazık bize yollarımız uzuyor

Hepimiz bu yurdun evlâtlarıyız

İlim kültür deryasına dalalım

Çevremize bakıp ibret alalım

Kendi yaramıza derman bulalım

Hepimiz bu yurdun evlâtlarıyız

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%82%C5%9F%C4%B1k_Veysel

Youtube
Seninde bize katılmanı isteriz. Sende BU FORMU eksiksiz doldurarak bize katılıp, yazarlar kadromuzda kadromuzda yer alabilirsin.

Kültür, Sanat ve Araştırma Bloku.Anahtar Kelimeler:

aşık veysel şiirleri aşık veysel hayatı aşık veysel sözleri aşık veysel türküleri aşık veysel nereli aşık veysel kimdir aşık veysel uzun ince bir yoldayım aşık veysel şarkıları aşık veysel alevimi aşık veysel aşk sözleri aşık veysel atatürk aşık veysel araştırma aşık veysel aşk şiirleri aşık veysel akor aşık veysel atatürk şiiri aşık veysel anlatamam derdimi asik veysel a aşık veysel beni hor görme aşık veysel benim sadık yarim

kara topraktır aşık veysel biyografi aşık veysel bu bendeki aşk olmasa aşık veysel beni hor görme sözleri aşık veysel bu alemi gören sensin aşık veysel bizim için neden önemlidir aşık veysel belgeseli bac aşık veysel aşık veysel arımıyım çiçekmiyim aşık veysel bütün şarkıları aşık veysel kör aşık veysel caddesi darıca aşık veysel caddesi aşık veysel cumhuriyet destanı aşık veysel ceylan aşık veysel cd aşık veysel cahildim

dünyanın rengine kandım sözleri aşık veysel caddesi nerede aşık veysel ceylan şiiri aşık veysel çocuğu aşık veysel çizimi aşık veysel çiçekler aşık veysel çiğdem der ki aşık veysel çay var içersen aşık veysel çiçek hastalığı aşık veysel çiçekler sözleri aşık veysel çizimleri aşık veysel’in fotoğrafı aşık veysel dostlar beni hatırlasın aşık veysel doğum tarihi aşık veysel dost dost diye aşık veysel dinle aşık veysel dostlar beni

hatırlasın şiiri aşık veysel dostlar beni hatırlasın kitabı aşık veysel doğum ve ölüm tarihi aşık veysel dost dost diye nicesine sarıldım aşık veysel’den karatoprak aşık veysel eserleri aşık veysel eşi aşık veysel edebi kişiliği aşık veysel en kısa şiiri aşık veysel en güzel şiirleri aşık veysel eserleri nelerdir aşık veysel evi aşık veysel eşi gülizar aşık veysel eodev aşık veysel’e sormuşlar dünyadan ne anladın aşık veysel filmi

aşık veysel filmi izle aşık veysel fotoğrafları aşık veysel filmi izle youtube aşık veysel fiziksel farklılığı aşık veysel fiziksel özellikleri aşık veysel filmi full izle aşık veysel fotoğraf aşık veysel güzelliğin on para etmez aşık veysel gidiyorum gündüz gece aşık veysel güzelliğin on para etmez sözleri aşık veysel güzelliğin on para etmez hikayesi aşık veysel güzelliğin aşık veysel gözlerini niçin yitirdi aşık veysel gençliği aşık

veysel güzelliğin on para etmez şiiri aşık veysel’i aşık veysel bilgileri aşık veysel hayatı kısaca aşık veysel hikayesi aşık veysel hayatı uzun aşık veysel hayat hikayesi aşık veysel hakkında bilgiler aşık veysel hakkında kısa bilgi aşık veysel hayatı kısaca özeti aşık veysel’in aşık veysel’in hayatı aşık veysel’in şiirleri aşık veysel’in türküleri aşık veysel’in hayatı kısaca aşık veysel’in başarısının sırrı nedir aşık veysel’in eserleri aşık

veysel’in şiirleri kısa 2 kıtalık aşık veysel ile ilgili bilgiler aşık veysel ilkokulu aşık veysel indir aşık veysel in hayatı özet aşık veysel in soyadı aşık veysel iki kapılı bir handa sözleri aşık veysel i kim keşfetti aşık veysel i şiirleri aşık veysel japon evleri asik veysel joe satriani asik veysel joe satriani ekşi aşık veysel kara toprak sözleri aşık veysel kaç yaşında öldü aşık veysel kısaca hayatı âşık veysel kara toprak aşık veysel karısı

aşık veysel kaç yılında öldü aşık veysel kimdir kısaca aşık veysel leyla aşık veysel lakabı aşık veysel leyla sözleri aşık veysel lisesi aşık veysel lp aşık veysel life story aşık veysel lisesi beylikdüzü aşık veysel lirik şiirleri aşık veysel mezarı aşık veysel mahallesi aşık veysel mezarı nerede aşık veysel müzesi aşık veysel milli mücadele döneminin kahramanlarından biridir aşık veysel memleketi aşık veysel mezhebi aşık veysel

mp3 indir aşık veysel ne zaman öldü aşık veysel nerede doğdu aşık veysel neden öldü aşık veysel neden kör oldu aşık veysel ne zaman kör oldu aşık veysel nerede öldü aşık veysel ne demiş aşık veysel ortaokulu aşık veysel on para etmez aşık veysel ozan mıdır aşık veysel oğlu aşık veysel okuduğu okullar aşık veysel okul öncesi aşık veysel otobiyografi aşık veysel oyunu aşık veysel aslında kim aşık veysel full izle

aşık veysel ölüm tarihi aşık veysel ölüm aşık veysel ölüm nedeni aşık veysel ölüm yıldönümü aşık veysel özellikleri aşık veysel özlü sözler aşık veysel önemli eserleri aşık veysel özet aşık veysel parkı aşık veysel ppt aşık veysel plak aşık veysel portre aşık veysel png aşık veysel posta kodu aşık veysel parkı izmir aşık veysel parçaları aşık veysel rekreasyon alanı aşık veysel resmi aşık veysel remix aşık veysel röportaj

aşık veysel rekreasyon alanı konser aşık veysel rekreasyon alanı buz pisti aşık veysel remix mp3 indir aşık veysel romanları aşık veysel soyadı aşık veysel sözleri kısa aşık veysel sözleri aşk aşık veysel slayt aşık veysel sözleri resimli aşık veysel son şiiri türkü sözleri aşık veysel aşk sözleri aşık veysel kardeşim sözleri aşık veysel şarkı sözleri aşık veysel şiir sözleri aşık veysel çiçekler sözleri aşık veysel sazım sözleri aşık

veysel mimar sözleri aşık veysel aşık veysel şatıroğlu aşık veysel şiirleri kısa aşık veysel şatıroğlu’nun hayatı aşık veysel şatıroğlu kimdir aşık veysel şarkı sözleri aşık veysel şatıroğlu şiirleri veysel aşık veysel aşık veysel sen bakırsın aşık veysel türkü sözleri aşık veysel toprak aşık veysel türküleri şarkıları aşık veysel türkü hikayeleri aşık veysel toprak şiiri aşık veysel türkü sözleri kara toprak aşık veysel torunu asik veysel

t shirt aşık veysel uzun ince bir yoldayım sözleri aşık veysel uzun ince bir yoldayım hikayesi aşık veysel uzun ince bir yoldayım şiiri aşık veysel uzun ince bir yoldayım türküsünün hikayesi aşık veysel uzun ince bir yoldayım nota aşık veysel uzun ince bir yoldayım karaoke aşık veysel uzun ince bir yol dinleme metni aşık veysel ümit yaşar oğuzcan aşık veysel ünlü şiirleri aşık veysel ünlü sözleri aşık veysel üniversitesi

aşık veysel ünlü eserleri aşık veysel buz pateni ücreti aşık veysel vikipedi aşık veysel ve eşi aşık veysel vektörel aşık veysel ve eşinin hikayesi aşık veysel ve atatürk aşık veysel video aşık veysel vur leyla aşık veysel vefatı aşık veysel yalan dünya aşık veysel yolcu aşık veysel yıldız aşık veysel yalan dünya sözleri aşık veysel youtube aşık veysel yüzme havuzu aşık veysel yıldız sözleri aşık veysel yaşıyor mu aşık veysel dos dos

diye aşık veysel zahidem aşık veysel zühre yıldızı aşık veysel zalim asik veysel zaman asik veysel zeynep aşık veysel zamanı aşık veysel metni aşık veysel 1 kıtalık şiirleri aşık veysel 10 kasım şiiri aşık veysel 1960 aşık veysel 10 para etmez hikayesi aşık veysel 1000kitap aşık veysel 1969 erdoğan alkan röportajı aşık veysel 1969 erdoğan alkan röportajı eba aşık veysel 10 para etmez aşık veysel’in 1 şiiri mehmet akif

mahallesi 1 aşık veysel caddesi aşık veysel 2 kıtalık şiirleri aşık veysel 2 gözünü nasıl kaybetti aşık veysel 25 ekim aşık veysel 21 mart aşık veysel 22 aşık veysel şiirleri 2 3 kıtalık aşık veysel konserleri 2021 aşık veysel filmi 2016 izle 2 kıtalık aşık veysel şiirleri çghb 2 aşık veysel taklidi aşık veyselin 2. eşi çok güzel hareketler 2 aşık veysel aşık veysel 3 kıtalık şiir aşık veysel 31 aşık veysel mahallesi 3056. sokak

ataşehir/istanbul aşık veysel mahallesi 347. sokak mamak/ankara aşık veysel mahallesi 3001 cadde aşık veysel mahallesi 315 sokak aşık veysel mahallesi 358. sokak mamak aşık veysel mahallesi 327. sokak mamak/ankara 3 kıtalık şiirler aşık veysel aşık veysel 45 lik plak aşık veysel 4 kıtalık şiir aşık veysel hayatı 4. sınıf asik veysel mah. yesillik cd. 4047/1 sk. no 14 4 kıtalık şiirler aşık veysel aşık veysel 5806. sokak

karabağlar/izmir aşık veysel 5907. sokak karabağlar/izmir aşık veysel 5823. sokak karabağlar/izmir aşık veysel 5733. sokak karabağlar/izmir aşık veysel 5827. sokak karabağlar/izmir aşık veysel 5822. sokak karabağlar/izmir aşık veysel 5 günlük dünya aşık veysel mahallesi 5733. sokak karabağlar/izmir 5 günlük dünya aşık veysel aşık veyselin evi aşık veysel 7. sınıf 7. sınıf aşık veysel şatıroğlu metni cevapları aşık veysel asm

, ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.