Döküntü Net Yazarlık Sözleşmesi

İşbu sözleşme, Döküntü Net markasıyla yayıncılık faaliyetlerini sürdüren döküntü.net sitesi ile Kullanıcı / Yazar arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar dairesinde akdedilmiştir. İşbu sözleşme kapsamında Döküntü Net’e belli koşullar ile üye yapılmış kullanıcı Yazar olarak anılacaktır. Döküntü Net ve Yazar beraberce “Taraflar”, ve ayrı ayrı “Taraf”, Döküntü Net ise dokuntu.net veya Döküntü Net olarak anılacaktır.

A. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Döküntü Net’in sahip olduğu internet sitesi dokuntu.net’e üye olan Yazar kullanıcısının siteden faydalanma, içerik sağlama ve hak ve yükümlülüklerinin şartlarını belirler.

B. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1) Döküntü Net, dokuntu.net sitesi üstünden üyelerine fikir yazıları, haber paylaşımı, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ) servisidir. Yazar kullanıcısı, dokuntu.net’e üye olarak bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır. Yazar kullanıcısı, Döküntü Net’den hiçbir koşulda herhangi bir ücret talep edemez.

2) Yazar’ın Döküntü Net’de yayımlanması için gönderdiği içerikler, dokuntu.net’te yayımlandığı andan itibaren tüm yayın ve kullanım hakları Döküntü Net’e aittir. Yazar, Döküntü Net ‘te yayımlanan içeriğinin, yayına girdiği andan itibaren tamamen veya kısmen kaldırılmasının mümkün olmayacağını kabul eder.

3) Yazar, dokuntu.net için oluşturacağı ve yayımlanmış tüm içeriklerin haklarını süresiz olarak Döküntü Net’ e devrettiğini ve süre sınırlaması olmaksızın dokuntu.net’te yayınlanan hiçbir içerikte hak kabul etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

4) Yazar’ın, dokuntu.net’te kullanıcı hesabı açıldıktan ve üyeliği başladıktan itibaren işbu Yazar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılır.

5) Yazar, dokuntu.net için ürettiği içeriğin özgün ve kopyalanmamış olduğunu peşinen kabul eder.

6) Yazar, dokuntu.net internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul etmektedir. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Yazar kullanıcısının kendisini bağlayacaktır.

7) Yazar, herhangi bir arıza ve/veya kesinti nedeniyle kaybolan ya da tahrip olan elektronik datalar nedeniyle, dokuntu.net herhangi bir hak ve talepte bulunmamayı beyan eder.

8) Bir yazıyı dokuntu.net’in yanı sıra bir veya daha fazla siteye göndermek suretiyle yazarlık yapmak Döküntü Net’in çalışma prensiplerine, yayın ilkelerine ve içerik politikasına kesinlikle aykırıdır. Böyle bir durumda, Yazar’ın kullanıcı hesabı kapatılır ve yazarlığı sonlandırılır.

9) Yazar, dokuntu.net’e üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin T.C. Kanun ve Meri Mevzuat önünde doğru olduğunu, Döküntü Net’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan eder.

10) Yazar, dokuntu.net’i kullanmak üzere yarattığı şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermeyeceğini beyan eder. Yazar’ın, Site’yi kullanmak üzere yarattığı şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından dokuntu.net ‘e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Döküntü Net söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

11) Yazar, sağladığı içerikler hakkında kendisinin veya Döküntü Net’ in sahip olduğu haklara tecavüz eden üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişi hakkında yasal işlem yapabilme yetkisini Döküntü Net’e vermektedir. Yazar ayrıca, içeriklerin gizli veya tescilli nitelikte olmadığını da kabul etmektedir.

12) Yazar, İnteraktif Alanlar’ı (WordPress paneli) kullanması durumunda, aşağıda belirtilen türden materyalleri dokuntu.net’e koymamayı, yüklememeyi, iletmemeyi, dağıtmamayı, saklamamayı, oluşturmamayı veya diğer şekillerde yayımlamamayı açık bir şekilde peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder:

TCK 125’e göre; bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak suç kapsamındadır.

Yasadışı, iftira niteliğindeki, aşağılayıcı, hakaret içeren, müstehcen, pornografik, uygunsuz, ahlak dışı, ima edici, rahatsız edici, tehditkar, gizlilik veya kamu haklarını ihlal edici, kötüleyici, kışkırtıcı, hile içeren veya diğer şekillerde sakıncalı olan herhangi bir mesaj, veri, bilgi, metin, müzik, ses, fotoğraf, grafik, kod veya diğer bir materyal (“İçerik”); Ceza gerektiren bir suçu teşkil veya teşvik edecek veya buna ilişkin talimatları içerecek, tehdit yahut iftira teşkil edecek veya bir tarafın haklarını ihlal edecek olan veya diğer şekillerde bir mali yükümlülük oluşturacak Türkiye Cumhuriyeti yasa ve meri mevzuatını ihlal edecek olan içerik; bir tarafın sahip olduğu bir patenti, ticari markayı, ticari sırrı, telif hakkını veya diğer bir fikri mülkiyet hakkını veya müseccel hakkı ihlal edebilecek içerik; herhangi bir gerçek veya tüzel kişi aleyhinde mevcut ilişkisine dair yanıltıcı bilgi ihtiva eden içerikler;

Üye tarafından paylaşılan promosyonlar, siyasi kampanyalar, reklamlar, yarışmalar, çekilişler, sponsorluklar veya davetler;
Adres, telefon numaraları, elektronik posta adresleri, sosyal güvenlik numaraları ve kredi kartı numaraları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin şahsına münhasır özel bilgiler;

Üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin kimlik, sicil ve/veya bilgilerine ilişkin yanlış beyanlar;
Virüsler, truva atı, spam ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın diğer zararlı, bozucu veya tahrip edici dosyalar.

13) Yazar, işbu sözleşmeye aykırı bir davranışı nedeniyle, Döküntü Net ve lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı dokuntu.net’ten talep edilen tazminat miktarı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla da sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılayacağını beyan eder.

14) Yazar, sağladığı içeriğin kalitesinden sorumludur. Yazarın; kabul ettiği içeriğin zamanında teslim edilmesi, faydalı olması, özgünlük kurallarına uyması, imla ve ifade açısından doğru olması gibi yükümlülükleri vardır. İçerik çalışması aşamasında tüm araç ve ekipmanı kendi sağlamakla yükümlüdür.

15) Yazar, Döküntü Net’in Yayın İlkeleri ve İçerik Politikası’na, Çalışma Prensipleri’ne, Hukuki Şartlar ve Gizlilik Politikası’na ve Telif ve Kopyalama Hakları’na uyacağını kabul ve beyan eder.

16) Döküntü Net’in, site telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya dokuntu.net vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

17) Yazar, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında dokuntu.net paylaşılacak biyografi, yazar fotoğrafı, sosyal medya hesapları ve iletişim bilgilerinin kullanılmasına izin verdiğini kabul eder.

18) Yazar, başvuru sırasında gönderdiği özgeçmiş vb. belgelerde bulunan e-posta adresi, telefon, SMS, vb iletişim kanallarının Döküntü Net tarafından kullanılarak irtibata geçilebilmesine izin verdiğini peşinen beyan ve kabul eder.

C. SÖZLEŞMENİN FESHİ

1) Döküntü Net, işbu Sözleşme koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Yazar kullanıcısı bakımından hüküm ifade edecektir.

2) İşbu sözleşme karşılıklı veya Döküntü Net tarafından tek taraflı veya Yazar tarafından tek taraflı olarak sonlandırılabilir. Sözleşmenin sonlandırılması halinde; Yazar’ın kullanıcı hesabı silinmiş olsa dahi; Yazar, Döküntü Net’te yayına girmiş hiçbir içeriğinin dokuntu.net’te kaldırılmayacağını; ayrıca dokuntu.net yayımlanmış hiçbir içerikte hak sahibi olamayacağını da peşinen kabul ve beyan eder.

3) İşbu Sözleşme, Yazar’ın dokuntu.net üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme taraflar arasında karşılıklı veya tek taraflı sonlandırılsa dahi Yazar, dokuntu.net web sitesi için oluşturduğu ve yayımlanmış tüm içeriklerin haklarını süresiz olarak Döküntü Net’e devrettiğini peşinen kabul eder. Yazar, dokuntu.net alan adı üstünde yayımlanmış hiçbir içeriği hakkında süresiz olarak hak kabul etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

4) İşbu sözleşmenin karşılıklı veya tek taraflı sona ermesine müteakip; Döküntü Net, Yazar’a ait dosya, belge ve bilgileri silme ve/veya saklama hakkı saklıdır. Yazar’ın, üyeliğinin iptal edilmesi; üyeliği esnasında paylaştığı içeriklere ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yazar işbu maddede belirtilen tasarrufu peşinen beyan ve kabul eder. Bu durumda, Döküntü Net’in hukuken maddi veya manevi hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

D. SORUMLULUĞUN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI

1) Döküntü Net’te köşe yazısı niteliğinde fikir beyan eden yazılardan ve yazı altı yorumları ile sitedeki her türlü yorum ve paylaşımdan Yazı İşleri Müdürü ve/veya Yayıncılar sorumlu değildir. Bu site, hukuken interaktif bir sosyal ağ paylaşım portalı olarak değerlendirilmekte; yapılan yazı paylaşımları, köşe yazılarındaki fikirler, yazarların kendi kişisel düşünceleri olduğu için yasal sorumluluk ilgili yazarlara aittir. Aynı şekilde paylaşılan her türlü yorumda da yasal sorumluluk, yorumu yazan kişilere aittir.

2) Yazar, herhangi bir şahsa ve/veya kuruma yönelik küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan yazı, haber, e-posta ve bununla sınırlı kalmamak üzere her türlü eyleminden dolayı Döküntü Net’in değil, yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

3) Yazar, Döküntü Net malzemelerinden veya işbu sözleşmeden veya Döküntü Net’in çalışma prensipleri, yayın ilkeleri, gizlilik politikasının herhangi bir şartından veya koşulundan hoşnut değilse, çözüm yolu: Döküntü Net’i kullanmamaktır ve Döküntü Net’te Yazar olarak üye olmayacağını iletisim@dokuntu.net adresine beyan etmektir. Bu durumda Döküntü Net, söz konusu Yazar üyeliğini iptal etmekle yükümlüdür. Döküntü Net, Yazar’ın üyeliğini tek taraflı veya karşılıklı veya Yazar kullanıcısının talebi doğrultusunda sonlandırdığı taktirde, Yazar’ın üyeliğine bağlı tüm içerikleri Döküntü Net’in Editör veya Görüş isimli kullanıcı hesabına aktarılabilir. Yazar bu koşulu kabul ettiğini beyan eder.

Yazarlığın sonlandırılması durumunda:

Yazarın kullanıcı hesabı kalıcı olarak kapatılır.
Yazarın ismi Künye sayfamızda “Tüm Yazarlar” kısmında görünmeye devam eder.
Yazara ait yazılar ve yazar biyografisi kaldırılmaz.
Yazar, isim ve biyografisinin tamamen silinmesini talep ederse; kendi ismi ile yayınlanmış tüm yazıları “Görüş” adlı kullanıcı hesabına aktarılır ve yazarın biyografisi ile künyedeki ismi kalıcı olarak silinir.

E. SON BULMA

Bu anlaşma, Döküntü Net tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, Yazar’ın Yazar kullanıcı hesabı üyeliği girişi gerektiren alanlara erişme yetkisi ortadan kalkar.

F. DİĞER

İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeksizin yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.


Youtube
Seninde bize katılmanı isteriz. Sende BU FORMU eksiksiz doldurarak bize katılıp, yazarlar kadromuzda kadromuzda yer alabilirsin.

Kültür, Sanat ve Araştırma Bloku.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.